Regulament

Regulamentul oficial al campaniei "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile."

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile.", denumita in continuare “Campania” este Agentia Advanced Ideas Studio S.R.L., (denumita in continuare “Organizatorul/Agentia”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr. 227, Bl. A6, Ap. 3, Sector 3, avand punct de lucru in Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14486/2008, Cod Unic de Inregistrare 24386686., (in continuare denumit „Organizatorul”/Agentia).

Beneficiar al Campaniei promotionale "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile.", denumita in continuare “Campania” este Castrol Lubricants RO, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, Bucuresti (in continuare denumit Beneficiar)

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://premiimagnetice.ro/ sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1. sau Beneficiarului la adresa Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, Bucuresti.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului in conformitate cu indicatiile Beneficiarului Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul in conformitate cu indicatiile Beneficiarulu isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://premiimagnetice.ro/, cu cel putin 72 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul https://premiimagnetice.ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin achizitionarea a cel putin unui produs participant, pe acelasi bon fiscal/factura, si inscrierea in concurs cu numarul bonului fiscal/facturii.

Campania incepe in data de 1 martie 2021, ora 10:30:00 si inceteaza atunci cand premiile au fost alocate castigatorilor.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Beneficiar pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

Nume Produs

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 - Doar ambalajele la 4L sau 5L
Castrol Magnatec 5W-40 C3 - Doar ambalajele la 4L sau 5L
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 - Doar ambalajele la 4L sau 5L
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF- Doar ambalajele la 4L sau 5L
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 - Doar ambalajele la 4L sau 5L
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 - Doar ambalajele la 4L sau 5L


Bonul fiscal/factura ce atesta achizitia produselor participante in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat.

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in fiecare punct de vanzare. Produsele nu sunt etichetate distinctiv pentru campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

5.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 1. Persoanele care nu se incadreaza in Sectiunea 5.1;
 2. Angajati ai Organizatorului si Beneficiarului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului si Beneficiarului;
 3. Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 4. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in perioada Campaniei si sa poata face dovada de achizitie;
 • Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Numere de bon fiscal/factura ce atesta achizitia Produselor Participante prin accesarea website-ului https://premiimagnetice.ro/, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal.

Participantii care se inscriu in campanie sunt de acord prin respectiva inscriere ca numele si prenumele lor sa apara in site-ul www.premiimagnetice.ro, in sectiunea de Castigatori pe un termen de 12 luni de la publicare, in cazul in care vor fi validati castigatori.

Un Participant unic este definit de aceeasi adresa de email.

Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data de pe acelasi email si numai prin modalitatea prevazuta in Sectiunea 6.2.

6.2. Inscrierea in Campanie cu numarul bonului fiscal/facturii:

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

 • Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs participant si sa pastreze bonul fiscal/factura;
 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului https://premiimagnetice.ro/, accesarea sectiunii “INSCRIE BONUL/FACTURA” si completarea urmatoarelor informatii:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresa email
 • Numar de Telefon;
 • Numar Bon fiscal sau factura;

Bifa “Pentru ca un castigator sa fie validat, este obligatoriu ca pe factura fiscala sau pe bonul fiscal sa fie mentionat tipul uleiului Castrol Magnatec achizitionat.

Pentru a vedea tipurile de ulei care intra in aceasta promotie, va rugam sa vedeti pagina Produse Participante https://premiimagnetice.ro/produse-participante”

Bifa “Sunt de acord ca datele mele personale, precum si restul de date pe care le-am introdus in formulatul de mai sus sa fie prelucrate in vederea verificarii si validarii lor, in cazul in care sunt desemnat castigator pentru unul dintre premiile campaniei "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile.".”

Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura in original si nedeteriorat/a. Bonul fiscal/factura trebuie sa ateste achizitia a minimum un produs participant in perioada de desfasurare a Campaniei.

Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 1 Martie 2021, ora 00:00:01, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Promoţia "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile."nu a început încă. Cumpară cel puțin un produs Magnatec în perioada 1 Martie – 31 Mai 2021, și înscrie numărul bonului fiscal pe https://premiimagnetice.ro/.

(b) Daca un participant a efectuat o incriere valida in Campanie, va primi urmatorul mesaj:

Îți mulțumim pentru participare! Te-ai înscris cu succes în tragerea la sorți "Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile.". Înscrie și alte bonuri, pentru mai multe șanse de câștig.

(c) Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori:

Acest număr de bon fiscal a mai fost înscris în promoţie. Pentru a putea participa, te rugăm să introduci alt bon.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida, participantul trebuie sa urmeze pasii de mai sus si sa indeplineasca conditiile stipulate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele categorii de premii:

Nr Crt

Categorie premii

Descriere Premiu

Cantitate

1.

Marele premiu

Ford Puma 5 usi ST Line X 1.0T EcoBoost 125 CP S/S

1

2.

Premii

eScooters

XIAOMI ESSENTIALS

50

3.

Premii

Voucher ulei Castrol

200

4.

Premii

Castrol Experience & Academia “Titi Aur” Renault Clio FUN

50

 

Valoarea totala a premiilor este de 233.713 LEI, cu TVA inclus.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu din categoriile Premii, indiferent de pe cate adrese de email participa. Cu un singur bon fiscal/factura nu poate castiga mai mult de un premiu din categoria Premii acordat in cadrul Campaniei. Toti participantii inscrisi in campanie au sansa de a castiga premiul din categoria Marele Premiu, indiferent daca au castigat si alte premii din categoriile Premii.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile descrise mai sus in sectiunea 7 din prezentul Regulament se vor acorda prin trageri la sorti la finalul campaniei dupa cum urmeaza:

In perioada 1.06.2021 – 11.06.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul campaniei, respectiv din perioada 01.03.2021– 31.05.2021. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 1 castigator aferent premiilor constand in „Ford Puma 5 usi ST Line X 1.0T EcoBoost 125 CP S/S”;
 • 50 castigatori aferenti premiilor constand in „eScooters XIAOMI ESSENTIALS”;
 • 200 de castigatori aferenti premiilor constand in „ Voucher ulei Castrol”;
 • 50 castigatori aferenti premiilor constand in „Castrol Experience & Academia “Titi Aur” Renault Clio FUN”;

Se vor extrage urmatoarele rezerve:

 • Pentru Marele Premiu se vor extrage 3 rezerve
 • Pentru premiul “eScooters XIAOMI ESSENTIALS” Se vor extrage 10 rezerve
 • Pentru premiul “Voucher ulei Castrol” Se vor extrage 40 rezerve
 • Pentru premiul “Castrol Experience & Academia “Titi Aur” Renault Clio FUN” Se vor extrage 10 rezerve

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, in mediul online, prin intermediul canalului de comuncare Microsoft Office – Teams.

Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 18:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul desemnat castigator al unui premiu nu poate fi gasit dupa ce a fost contactat 3 zile lucratoare consecutive, se va trece la contactarea rezervelor.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Agentiei in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice pot fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

 • Furnizeze urmatoarele informatii: Nume; Prenume; Data nasterii, Adresa de livrare;
 • Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal/factura si copie/poze act de identitate in termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care a furnizat telefonic informatiile. Organizatorul are un interes legitim pentru a solicita aceste documente necesare validarii castigatorilor, fiind necesara identitatea intre persoana declarata castigatoare si cea careia i se trimite premiul.

Este considerat valid bonul fiscal sau factura fiscala care indeplineste urmatoarele conditii:

Este lizibila, usor de citit

Are pe ea scris macar unul dintre produsele participante la campanie, sub forma: “Castrol Magnatec [nume produs participant]”, “Castrol [nume produs participant]”, “Magnatec [nume produs participant]”, “[nume produs participant]”

Este considerata valida copia/poza actului de identitate care indeplineste urmatoarele conditii:

·      Se vede clar numele si CNP-ul din copia/poza actului de identitateTrimiterea documentelor necesare validarii se face pe email la adresa comunicata de Organizator.

Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la apelul telefonic, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora, procedura de validare fiind identica cu cea parcursa de Participantii declarati castigatori.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind adresa de email care i-a fost comunicata.

In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail prin care va fi anuntat ca participarea sa in Campanie este invalidata.

Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiile ramase intra intr-o noua extragere la sorti pana cand sunt atribuite. Conditiile de validare a rezervelor si / sau a noilor castigatori sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://premiimagnetice.ro/intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

Premiile eScooters XIAOMI ESSENTIALS vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii castigatorilor pe https://premiimagnetice.ro/.

Pentru a-I fi inmanat Marele Premiu castigatorului, acesta trebuie sa se prezinte in vederea ridicarii premiului la adresa comunicata de Organizator. 

Premiile Voucher ulei Castrol si Castrol Experience & Academia “Titi Aur” Renault Clio FUN vor fi trimise pe email la adresa de email indicata de catre participant, in formularul de inscriere la campanie, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii castigatorilor pe https://premiimagnetice.ro/

Pentru a intra in posesia premiilor Voucher ulei Castrol, castigatorii vor trebui sa se prezinte la una dintre locatiile Castrol Service din lista de mai jos si sa predea voucherul printat in locatie in respectiva locatie.

Validitatea voucherelor de tip Ulei Castrol este pana in data de 31 mai 2022.

Nume Service

Adresa

Oras

Auto Union

Str. Sperantei, Nr. 48. Afumati, Jud. Ilfov

Afumati

Motor Company Omnia

Str. Victoriei, Nr. 61, Cugir, Jud. Alba

Alba Iulia

Vove Company

Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 30M, Jud. Alba

Alba Iulia

Cami Autoparc

STR.ECOLOGIEI  NR.795 BIS   ALBOTA, Arges

Albota

Croma Impex

Str. Mihai Kogalniceanu, Nr. 7-9, Alexandria

Alexandria

Clauval

str.Aleea Sinaia nr.18, sat Aninoasa, com Aninoasa,(Targoviste) jud Dambovita

Aninoasa

Auto Power 2000

Str. Calea Radnei, Nr. 323 , Arad

Arad

Auto Power 2000  II

str.Andrei Saguna,nr.16-18,Arad

Arad

B&T 3

Str. Voinicilor FN, Arad

Arad

CDC (Nistor Trans)

Loc. Pecica, str 1  ,nr 304

Arad

Romira Service Mad

Str. Poetului, Nr. 83, Jud. Arad

Arad

Enduro Team

Str. Calea lui Traian, Nr. 171, localitatae Babeni

Babeni-Valcea

Autoliv

Str. Principala, Nr. 452, Com. Targu Trotus, Jud. Bacau

Bacau

Automobil Center Impex

Sat Sarata, Com. Sarata, Jud. Bacau

Bacau

Discovolante Trans

Str. 9 Mai, Nr. 24, Jud. Bacau

Bacau

International Klaus Trucking

Calea Trotusului, Nr. 309, Loc. Darmanesti, Jud. Bacau

Bacau

Klass Auto

Str. Arinilor, Nr. 1C, Jud. Bacau (fosta Calea Moldovei, Nr. 236)

Bacau

Tehnomotors Exclusiv

Calea Romanului, Nr. 23, Jud. Bacau

Bacau

Auto Mobil Lux

str. Universitatii, nr. 34, Baia Mare, jud. Maramures

Baia Mare

Complet Serv

Str. Bariera Puiesti, Nr. 113, Jud. Vaslui

Barlad

Dic Auto

Str. DE 581 , sat Simila,com. Zorleni ,Barlad, jud Vaslui

Barlad

KTS Pol Auto

Str. Capitan Ignat, Nr. 5, Jud. Vaslui

Barlad

OEM Berceni

Bld. 1 Mai Nr. 61F, Com. Berceni, Jud. IF

Berceni Ilfov

Moldoservice

Str. Piatra Corbului, Nr. 41, Jud. Neamt

Bicaz

D&P Bistrita

str. Valea Jelnei, nr. 13A Bistrita

Bistrita

Tausoare Comserv

str. Libertatii nr.51B, Bistrita, jud Bistrita Nasaud

Bistrita

Transmixt

str. Crainimatului, nr.3, Bistrita, jud Bistrita Nasaud

Bistrita

Uno Totale

Str. Matei Eminescu, Nr. 48, Jud. Bistrita Nasaud

Bistrita

Yulyus

Str. Livezile, Nr. 309K, Jud. Bistrita-Nasaud

Bistrita

Automarc Service

Str. Lucian Blaga, Nr. 17A, Jud. Bistrita Nasaud

Bistrita

Desit Com

Str. Granicerilor, Nr. 70, Nasaud, Jud. Bistrita Nasaud

Bistrita Nasaud

3 ASI SRL

Aleea Parcului, Nr. 2-7, Jud. Botosani

Botosani

Agroservice Monimih

Str. Principala, Nr. 1, Trusesti

Botosani

Auto Miras

Str. Curtesti, Nr. 377, Localitatea Curtesti

Botosani

REC II SRL

Str Puskin Jud Botosani

Botosani

REC SRL

Calea Nationala, Nr. 163, Jud. Botosani

Botosani

Icleanu

Str. Florilor, Nr. 23, Jud. Ilfov

Bragadiru

Exibi Motors

Calea Calarasilor, Nr. 330, Braila

Braila

Ionusim

Str. Viilor, Nr. 2, Jud. Braila

Braila

Max Expert

Str. Principala, Nr. 120A, sat Varsatura, Jud. Braila

Braila

Novac Complex Service

Str. Eroilor, nr 2I, Jud. Braila

Braila

Opecom Serv

Str. Alecu Russo, Nr. 1, Jud. Braila

Braila

Terra Mad

Sos. de Centura, Nr 1+1, Jud. Braila

Braila

TMV Auto Motors

str. Soseaua de centura nr. 1G

Braila

Papy Auto Service

str.I C Brateanu, nr.141, Branesti, jud.Ilfov

Branesti

LKW Store ( Dumagaz Agri)

sat Braniste, str. Calafatului nr.117 , com Podari , jud Dolj

Braniste

Caseco Auto Serv

str. Crinului nr. 60, cam 1

Brasov

GMC Rom Industry

Str. Zaharia Stancu, Nr. 13-15

Brasov

Herbi Automobile

Bd. Grivitei, Nr. 1W

Brasov

Transilvania Drive

str. Plugarilor, nr.3F Brasov

Brasov

Lars Auto Brebu

com Brebu, str.Matei Basarab, nr. 84 jud. Prahova

Brebu

Mocanu Xcar Service

Buchin, nr. 143, jud Caras Severin

Buchin

ADV Turbo

str. Nicolae Apostol nr.2-4 , spatiile A1,A2,A3, sect 2 Bucuresti

Bucuresti

Anda Trading

Str. Apusului, Nr. 65, Sector 6

Bucuresti

Astoria SRL

Soseaua de Centura, Nr. 3-5, Com. Chiajna

Bucuresti

Auto Leader

Sos. Garii Catelu, Nr. 30,  Sector 3

Bucuresti

Auto Leader 2

Sos Garii Catelu nr 180 - 190 Bucuresti

Bucuresti

Auto Leader 5

Sos. Garii Catelu, Nr. 30,  Sector 3

Bucuresti

Auto Leader Mosilor

Str. Episcop Radu, Nr. 59, Sector 2

Bucuresti

Auto Leader Pantelimon

Sos. Dudesti - Pantelimon Nr. 44

Bucuresti

Best M&R Pro Cars

Str. Intrarea Binelui, Nr. 1A, Sector 4

Bucuresti

C&A Car Route

Sos. Vitan-Barzesti, Nr. 9A, Sector 4

Bucuresti

Danluc

Sos. Odaii, Nr. 511-513, Hala 1, Bucuresti Centura

Bucuresti

D'Artex

Calea 13 Septembrie, Nr. 185 Corp C2,C3,C4, Sector 5

Bucuresti

Das Auto Garage

Str. Baia de Arama, Nr. 1, Sector 1

Bucuresti

Doricom

Str. Moşoaia, Nr.74, Sector 4

Bucuresti

Ideal Visar

Strada Odei nr 81, sector 4, Bucuresti

Bucuresti

King Auto

Prelungirea Ferentari, Nr. 70, Sector 5

Bucuresti

Kits Auto

Sos. Salaj, Nr. 218, Sector 5

Bucuresti

MD Car Expert

str. Dornei nr.93, Atelier D, Bucuresti, sector 1

Bucuresti

Nafi Motor

Bd. Marasesti, Nr. 131, Sector 4 

Bucuresti

Pitesti Impex

str. Soseaua Salaj, nr. 210A, Bucuresti, sect. 5

Bucuresti

Rixe Auto

Str. Nitu Vasile, Nr. 51C, Sector 4

Bucuresti

S&M Mady

Bdul George Cosbuc nr 15

Bucuresti

SKY Parc Comercial

str. Constin Nenitescu nr. 4 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

Sky Service

str.sergent moise constantin 5c sector 6 bucuresti

Bucuresti

Sor Automobile

Str. Intrarea Parului, Nr. 4, Sector 3

Bucuresti

Star M

Str. Barsanesti, Nr. 23, Sector 6 

Bucuresti

Top Garage

Str. Ritmului, Nr. 18, Sector 2

Bucuresti

Top Speed Service

Sos. Clinceni, Nr. 2A, Bragadiru, Jud. Ilfov

Bucuresti

Voican

Str. Uverturii , Nr. 126E, Sector 6

Bucuresti

Wox Autoserv

str.Vrancioaia, nr.7, sector 2 Bucuresti

Bucuresti

Tetra Plus

str. Racovita nr.150 , com Budesti, jud Ramnicul Valcea

Budesti

AND & REY Cars Service

str. Viilor, nr.28, Buftea, jud. Ilfov

Buftea

David Motor

Str. Transilvaniei, Nr. 237

Buzau

MondoConfex

DN 2, km. 114+100, Jud. Buzau

Buzau

Vox Autocenter Concept

str. Hangarului nr.13, Buzau

Buzau

Happy Fusion

Str. I.H. Radulescu nr. 25 bis. Calarasi, jud. Calarasi

Calarasi

Symyus

Str. Petre Banita nr. 234bis

Calarasi

Ioana I

Str. George Cosbuc, Nr. 30,  Campina JE 120:I 120, Jud. Prahova

Campina

IOANA II

Strada Orizontului nr 8 ,Campina

Campina

Lars Auto Campina

str. Bdul Nicolae Balcescu, nr. 44, Campina , jud Prahova

Campina

ING Service

str. Trandafirilor, nr. 4, Campulung Moldovenesc, jud Suceava

Campulung

Totcom

Str. Traian, Nr. 106 bis, Jud. Arges

Campulung

Sima Caroseria (Pro Auto Logistics)

Str. Magurii, Nr. 7, Jud. Arges

Campulung Muscel

KFY Car Parts

str. Macesului nr. 11, Caracal, jud.Olt

Caracal

Radcris Titi

Str. Craiovei nr. 215, Caracal, jud Olt

Caracal

Agata Moldova Noua

Str. Orsovei, Nr. 13, Moldova Noua

Caras Severin

Tridex

str. Mihai Eminescu , nr.8, Catamarasti Deal,com. Mihai Eminescu, jud. Botosani

Catamarasti Deal

Avant Garage

Strada Apeductului Nr.46 Sat Rosu, Chiajna

Chiajna

Auto Service FKD

Str. Traian Vuia, Nr. 182/A, Cluj

Cluj Napoca

Donath

Str. Donath, Nr. 258, Jud. Cluj

Cluj Napoca

Bif Com

Loc. Suceag, Nr. 1B, Jud. Cluj

Cluj-Napoca

A&S Compact Service

com ROSU, str. Pufuleti, nr. 18, jud ILFOV

Com ROSU

Autoplaza Reviserv

str. Inului , nr. 22, Constanta

Constanta

Autoservice Iulius

str. Interioara 4, nr.2A ,incinta Farmavet, Constanta

Constanta

BLC Autohouse Leader

Constanta , Str. Justitiei/ Bratianu nr 45

Constanta

Concept Grup Rul

STRADA INTERIOARA NR4,CLADIRE C16A,CONSTANTA

Constanta

Crush Auto Service SRL - Marra Car Service

Str. Baba Novac nr 999 , Constanta

Constanta

Dinu Expedition srl

Constanta  , str. Septimius Severus nr 11

Constanta

Europarts Services

DN22 Zona 0, Palas CFR A 903/25/1,str, Nerva. Nr.45 Constanta

Constanta

Fix My Car

str. Doctor Stefan Stinca, nr. 2, Constanta

Constanta

Mancar Service

str. Alexandru Alexandridi , nr.2 Constanta

Constanta

Mechanix Auto

str. Celulozei 1F, Constanta

Constanta

Multi Service VTM

str. Varful cu Dor, nr. 26, Incinta Sere, Constanta

Constanta

Petengeo Auto

str. Caraiman, nr.6, incinta VINVICO SA, Constanta

Constanta

Alcorex Building

Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144

Constanta

Autorol Plus

Str. Atelierelor, Nr. 37

Constanta

City Auto Supplies

Str. Industriala, Nr. 6, incinta Logistic Park

Constanta

Dan Invest

Sos. Mangaliei, Nr. 191, Jud. Constanta

Constanta

G&G Motors

Str. Interioara, Nr. 3, Jud. Constanta

Constanta

Matrix Best Solutions SRL  

Str. Capitan Papadopol Nr. 14

Constanta

Utilnavorep SA

Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 52, Jud. Constanta

Constanta

Varogen Logistic

Sos. Constantei, Nr. 8D, Medgidia, Jud. Constanta

Constanta

Revolution Construct

sat Contesti, str. Principala, nr. FN, com Valea Seaca, jud Iasi

Contesti

Deny Service Dinamic

Sos Unirii, Nr. 194, Corbeanca, Jud Ilfov

Corbeanca Ilfov

Auto BPW

str. Campului nr. 2 Craiova

Craiova

Autoteile

Str. Elie Georgescu, Nr. 9

Craiova

NEW Motors

Str. George Enescu, Nr 70, Craiova, Jud. Dolj

Craiova

RM Motors Company

Str. Aeroportului, Nr. 121, Com. Carcea, Jud. Dolj

Craiova

AutoClass

Str. Aeroportului, Nr. 207

Craiova

Empi

Str. Vlad Tepes, Nr. 13, Curtea de Arges

Curtea de Arges

Top Auto DMV

Str. 1 Mai, Nr. 74, Jud. Cluj

Dej

Revers Mixt Com

Bdul Tudor Vladimirescu, nr.177  Dr. Tr. Severin

DR. TR. Severin

ADM Instal Service

str.Splai Mihai Viteazu, nr.2 A DR. TR. Severin, jud Mehedinti

DR. TR.Severin

Start Car

STR. PODGORIEI, NR. 23 / DRAGASANI/ VALCEA

Dragasani

Automobile Codrea

Bd. Nicolae Iorga, Nr.16A, Jud. Mehedinti

Drobeta Turnu Severin

Car Service

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 255, Jud. Mehedinti

Drobeta Turnu Severin

Ghizel

Str. Cicero, Nr. 124, Jud. Mehedinti

Drobeta Turnu Severin

Robert & Dennis

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 163, Jud. Mehedinti

Drobeta Turnu Severin

RBI Automotive

str. Varsovia nr.14, Dumbravita jud Timis

Dumbravita

Autotibiserv

Strada Plesesti Gane, Nr. 36B, Jud. Suceava

Falticeni

Eurofratello

str. Plutonier Ghinita, nr.5, Falticeni, jud. Suceava

Falticeni

East European Sourcing

Com. Fantana Mare, Nr. 3, Praxia, Jud. Suceava

Fantana Mare

4 Cars

Str. Calarasi, Nr. 501, Fetesti, Jud. Ialomita

Fetesti

Rel San

Bd. Racoteanu, Nr. 98, Jud. Dolj

Filiasi

Lucas & Fabi Bordi

Oras Flamanzi, str.Aviator Comandor Dumitru Derbronschi, nr. 33 C, jud. Botosani

Flamanzi

Pact Auto Service

str. Vidinului, nr. 5 Floresti-Cluj, jud. Cluj

Floresti

Auto CZM

Str. Odobesti, Nr. 35

Focsani

Istinacar

Str. Barsei, Nr. 7, Jud. Vrancea

Focsani

Livstecos Auto

Str. Cuza Voda, Nr. 71, Jud. Vrancea

Focsani

Prest Comet

Calea Munteniei, Nr. 29-31, Jud. Vrancea

Focsani

Alivana Grup Trans

str. Viitorului nr.7, Gaiesti,jud. Dambovita

Gaiesti

Auto Simplu (fost Est Cerachem)

Sos. Drumul de centura, Nr. 222

Galati

BAMW SERVICE FIRST

Str. Filesti, Nr. 11, Lot 2, Jud, Galati

Galati

Corzah Auto Grup

Str. Traian, Tarlaua 43, Parcela 4, nr. 441

Galati

Frontal

str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, Galati

Galati

Nalba Trading 1

Str. Brailei, Nr. 219, Jud. Galati

Galati

Prodas

str. Sos. Bucuresti , nr. 177-179, Giurgiu

Giurgiu

Auto Livmaria Serv

str. Bdul Mihail Kogalniceanu , nr. 26 bis, Gugesti, jud. Vrancea

Gugesti

Danadi Prod Com

Capu Codrului, Nr. 773, Suceava

Gura Humorului

AKB Partspeed

Str. PRINCIPALA nr. 202A

Halanga

Infinit Auto

sat Hudum, DN 29, nr. FN, com. Curtesti, jud Botosani

Hudum

Zentex Auto

Str. Protopop Aurel Munteanu 90 – 92, Huedin, Jud. Cluj

Huedin

C&M Datecom

Str. Streiului DN 7, Loc. Simeria, Jud. Hunedoara

Hunedoara

Interservice

Str. Carpati, Nr. 90 bis, Jud. Hunedoara

Hunedoara

Kristal Distribution

B dul Traian nr 1B

Hunedoara

Tinarian

str. Nicolae Titulescu, nr22, Hateg, jud. Hunedoara

Hunedoara

Auto Maris

Str. Ciurchi, Nr. 114, Iasi

Iasi

Auto Xnet

Primaverii Nr.11 Bl.P1 Sc.B Ap.1, Iasi, Iasi

Iasi

Cata Solutiones

Str. Otelariei, Nr.4A, Intrarea din Str. Fortus, Jud. Iasi

Iasi

Ciolacu APPSAS Rapid

Str. Cicoarei Nr. 2F, Jud. Iasi

Iasi

NC Auto Repair

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77, Jud. Iasi

Iasi

Rascu C Benoni PFA

Sat Deleni, Nr. 602, Harlau

Iasi

Rompac Ineu

str.Aradului,nr.19, Ineu , jud Arad

Ineu

Maf Invest

Bd. Mihai Viteazul, Nr. 5, Jud. Olt

Izbiceni

Mada SRL

Calea Timisorii, Nr. 60, Jud. Timis

Jimbolia

Auto Matei Autoservice Lechinta

sat Lechinta, nr.365, com. Lechinta, jud. Bistrita Nasaud

Lechinta

Lucmareli

Liteni, Calea Sucevei nr.82 A, jud Suceava

Liteni

By Pass D&A Exclusiv

sat Lupoaia, FN, com.Catunele , jud. Gorj

Lupoaia

Full Wash Car

sat Madarjesti, str.Principala nr. 17, com Baltati, jud. Iasi

Madarjesti

FD Cars Team

Str. Alunis, nr 34D, Jud. Ilfov

Magurele

Crisalex Concept Auto

str. Principala, nr. 209, Malini, jud Suceava

Malini

Eco Serv

Str. Sever Axente, Nr. 19, Medias, Jud. Sibiu

Medias

Tunis

str. Soseaua Sibiului nr.73, Medias , jud Sibiu

Medias

Argus Fastautoservice

com Mesesenii de Jos, sat Aghires nr. 49D(centura Zalau) jud. Salaj

Mesesenii de Jos

SC SERVCAR SAFE AUTOTRUCK  SRL 

Bdul Dinicu Golescu, nr 106

Mioveni

RGV Service Dinamic

Str. Capitan Pavel Zaganescu, Nr. 2, Jud. Bacau

Moinesti

Vitara Com

Str. Atelierelor, Nr. 132, Jud. Bacau

Moinesti

Mobior Auto

str. Lacului , nr.3 Motru, jud Gorj

Motru

Molaucos

Aleea Teilor, Nr. 53, Jud. Gorj

Motru

Win Speed Service

str. Principala nr.401C, Nimicea de Jos, jud. Bistrita Nasaud

Nimicea de Jos

Vespa

str. Vizikotok, nr. 3, Odorheiul Secuiesc, jud.Harghita

Odorheiul Secuiesc

Agroautotest

str. Soseaua Calarasi, nr.69B,Oltenita, jud. Calarasi

Oltenita

Auto Service MRS

sat  Oniceni, DN2A, nr.116, com. Forasti, jud. Suceava

Oniceni

Aconalex

Str. Ovidiu Densusianu, Nr. FN, Jud. Bihor

Oradea

Camicos Impex

Str. Calea Clujului, Nr. 207/A, Oradea

Oradea

Cidan

Str. Nojoridului, Nr. 49, Oradea

Oradea

Rav Auto

Calea Sanandrei, Nr. 21/B, Jud. Bihor

Oradea

Rompac

str.Ogorului nr.63, Oradea jud. Bihor

Oradea

LID MAR Constructii

Orasu Nou, str.Principala, nr. 420/ L,jud Satu Mare

Orasu Nou

Trebor Star

Str. Portile de Fier, Nr. 26, Orsova, Jud. Mehedinti

Orsova

Diaconescu IF

str. Stefan cel Mare, nr.17A, Otelul Rosu, jud Caras Severin

Otelul Rosu

ABA Motors

Str. 23 August, Nr. 67, Otopeni

Otopeni

AD Damar Car (Autovank Expres)

Bd. Biruintei, Nr. 89, Pantelimon, Ilfov

Pantelimon Ilfov

Auto Trans Com

Str. Moldovei, nr 67 Pascani, Jud Iasi

Pascani

II Magherca Constantin Adrian

Str. Stefan cel Mare, Nr. 22, Pascani, Jud. Iasi

Pascani

Sorex Impex

Str. Fantanele, Nr. 29, Jud. Iasi

Pascani

Hagvel Auto Service

str. Principala nr.533, Petelea, jud Mures

Petelea

Jiul Comaliment

Str. Lunca, Nr. 88, Jud. Hunedoara

Petrosani

Franceska

Str. Bistrita, Com. Alexandru Cel Bun, Dn 15, Nr. 292, Jud. Neamt

Piatra Neamt

Sinus Grup

Str. Chimiei, Nr. 6, Savinesti, Jud. Neamt

Piatra Neamt

Stefan Autoservice

Str. Fermelor, Nr. 4, Jud. Neamt

Piatra Neamt

Class Auto Consulting

Str. Prelungirea Craiovei, Nr. 111, Com. Bradu, Jud. Arges

Pitesti

Euroconect

str. Calea Capulung, nr. 2, Pitesti, jud. Arges

Pitesti

EUROSERV AUTO SIC AG SRL

Bdul. Nicolae Balcescu nr. 212

Pitesti

Feri Doctor Service

str. Depoziteor, nr.2P, Pitesti, jud Arges

Pitesti

Markom

Str. Prelungirea Craiovei, Nr. 71, sat Geamana, Com. Bradu, Jud. Arges

Pitesti

Paneuro

Sat Recea, Nr. 110C, Com. Cateasca, Jud. Arges

Pitesti

Advira Oras

Bd. Fratii Golesti, Nr. 95

Pitesti

Nasicom

Str. Prundu Mic, Nr. 8A, Jud. Arges

Pitesti

Admar Auto Service

str. Valeni nr. 143 Ploiesti, jud. Prahova

Ploiesti

EKA Trust(Speed)

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 360, Jud. Prahova

Ploiesti

Motormania Impex

Sos. Ploiesti-Targoviste, km. 8, Parcul Industrial Ploiesti, Jud. Prahova

Ploiesti

Pex SRL

Str. Popa Farcas, Nr. 45, Jud. Prahova

Ploiesti

Spirit Mobil Auto

Str. Bdul Bucuresti , nr. 28 H , Ploiesti

Ploiesti

Grand Tino Service

Str. Oltenitei, nr. 207, Popesti Leordeni, jud Ilfov

Popesti Leordeni

MVDV Popesti Leordeni(Vital Auto Service)

str. Splaiul Unirii nr.3 E, Popesti Leordeni

Popesti Leordeni

Vasiloschi

Com. Marginea, Nr. 1865, Jud. Suceava

Radauti

Denson Impex

Calea Cernauti, Nr. 107, Radauti, Jud. Suceava

Radauti

Luc & Dan

Calea Bucovinei, Nr. 13, Jud. Suceava

Radauti

ADV David

Str. Calea Bucuresti, Nr. 87

Ramnicu Valcea

MV Autosport

Calea lui Traian, Nr. 241-243, Jud. Valcea

Ramnicu Valcea

Motor System

str.Ferdinant nr.25, Ramnicul Valcea, jud Valcea

Ramnicul Valcea

Cayenne

Aleea Sperantei / Resita / Caras- Severin

Resita

AutoMAG

Calea lui Traian, Nr. 9

Rm Valcea

Nurvil Tuning (Euroservice NVT)

Bd. Dem Radulescu, Nr. 32, Jud. Valcea

Rm Valcea

Rosan

Str. Topolog, Nr. 22, Jud. Valcea

Rm Valcea

Gaby Company

Sat Tetcani str.AI Cuza   52 AComuna Gheraesti, Roman-Neamt

Roman

Miradora Auto Parts

Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1, Jud. Bacau

Roman

Panevada Prod Com

str. Stefan cel Mare, nr.259, Roman, jud Neamt

Roman

Alfa Serv

Str. Renasterii, Nr. 25A, Rosiorii De Vede, Jud. Teleorman

Rosiorii De Vede

Fetcu Auto

 str. Industriei nr. 2, Sacalaz, jud Timis

Sacalaz

Monitel Serv Com

Loc. Sadova, Nr. 901A, Com. Pojorata, Jud. Suceava

Sadova Jud Sv

Autovic Company

Str. Garii, Nr. 2, Sanicolaul Mare, Jud. Timis

Sanicolaul Mare

Golf Florian

Str. Victor Babes, Nr. 58, Sanicolaul Mare, Jud. Timis

Sanicolaul Mare

Auto Tact

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 129, Satu Mare

Satu Mare

Coexpres

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 76A, Satu Mare

Satu Mare

SRP Truck Garage

str. Humorului, nr. 43, Scheia, jud. Suceava

Scheia

AMS TIC

Str. Sabisa nr.1B SEINI, 435400, Jud MARAMURES

Seini

Barbu Zetea

str. Industriilor, nr. 1, Seini, jud. Maramures

Seini

Iulian Consulting

Str. Stefan Cel Mare, Nr. 137A, Jud. Sibiu

Sibiu

Fazakas Laszlo

Str. Nationala, nr .67, Albesti, Jud.Mures

Sighisoara

Tehnoauto David

Str. Cartier Venchi, Nr. 25, Jud. Mures

Sighisoara

Alfa Evonik Team

str. Cireasov , nr. 33 A, Slatina, jud. Olt

Slatina

Autotop SRL

Str. Varianta Oituz, Nr. 4B, Olt

Slatina

Mark Service Rapid

str.Pitesti, nr.179, Slatina, jud. Olt

Slatina

Car4Me Auto

Str. Independentei Nr. 4, Slobozia

Slobozia

Profesional Gmbh

Str. Marasesti, Nr. 3, Jud. Ialomita

Slobozia

Simserv SRL

Str. Ianache, Nr. 63, Jud. Ialomita

Slobozia

Auto Test Bucovina

Str. Ior Irimescu, Nr. 1, Jud. Suceava

Suceava

Binauto Express

 com.Dumbraveni,nr. FN jud Suceava

Suceava

Sumec SA

Calea Unirii, Nr. 25 bis, Jud. Suceava

Suceava

Adria

Str. Gheorghe Doja, Nr. 119A, Jud. Suceava

Suceava

Auto Naharneac

Str. Gheorghe Doja, Nr. 113 B, Suceava

Suceava

Service Prompt

Str. Humorului, Nr. 144, Scheia, Jud. Suceava

Suceava

Beda Impex

Bd. Eroilor, Nr. 26, Targoviste-Dambovita

Targoviste

Claudia

str. Milioara, nr. 16, Targoviste, jud Dambovita

Targoviste

2M Plus Auto (Pro Auto Logistics)

Str. Tismana, Nr. 71, Tg Jiu, Jud. Gorj

Targu Jiu

Pandermus

Str. Merilor, nr. 3

Targu Jiu

Pelavserv

Com lelesti sat Rasovita Jud Gorj str Principala nr 44b

Targu Jiu

Mapi Targu Neamt

Str. Radu Teoharie, nr.5 A, Targu Neamt

Targu Neamt

Optim Express Service

str. DJ 101G, Tatarani, jud Prahova

Tatarani

Service Blue

Str. Skopje, Nr. 9, Mosnita Noua, Jud. Timis

Timis

Alfa Star

Calea Lugojului DN 6 , Km 547 Timișoara

Timisoara

AOT Auto Max

TIMISOARA BVD. LIVIU REBREANU NR.164

Timisoara

AutoXpert

Str. Paul Constantinescu, Nr. 48, Jud. Timis

Timisoara

B&T 1

Str. Aristide Demetriade, Nr. 1-3 A, Jud. Timis

Timisoara

B&T 2

Str. Chimistilor, Nr. 1, Timisoara

Timisoara

Paul Trans

str. Calea Sagului DN 59(E 70), KM 8+700M, Parc Industrial Monlandys,str Palermo

Timisoara

Ticosi

Str. Ovidiu Balea, Nr. 61, Jud. Timis

Timisoara

Auto Ovarom 1

Str. Miresei, Nr.12/A, Timisoara

Timisoara

Grup MGA Construct

str. Sfantul Ilie nr.53, Turceni, jud. Gorj

Turceni

PTB Auto Garage

str. Memoriile 2Mai, nr.117 Turnu Magurele , jud Teleorman

Turnu Magurele

Auto Laurel

Sos. Alexandriei, Nr. 6

Turnu Magurele

II Feigi Zoltan (Kevin AutoService)

str. Turului, nr.949, Turulung, jud. Satu Mare

Turulung

Bianco Elly

Sat Luncusoara, com Udesti, nr 48 A, judetul Suceava

Udesti

Autoservice Davcar Grup

com ULMI, sat Ulmi DN 71, nr.373,(Targoviste),jud Dambovita

Ulmi

Nimbus

Calea Bucuresti, Nr. 8-12, Jud. Ialomita

Urziceni

Marshal

Calea Bucuresti 249, Ramnicu Valcea

Valcea

Iulmi Com

str. Mihail Kogalniceanu nr.14, Valenii de Munte, jud. Prahova

Valenii de Munte

Maio Truck

Str. Sf. Imparati, Nr. 513, Jud. Neamt

Vanatori Neamt

DTH Auto Echipa

Str. Metalurgiei, Nr. 4 ,Vaslui

Vaslui

Pirodem

Muntenii de Jos, DN 24, Jud. Vaslui

Vaslui

Little Star

Str. Chilia, Nr. 51A, Jud. Suceava

Vatra Dornei

Smart Travel

Vicovul de Jos, str. Principala, nr.110, jud Suceava

Vicovul de Jos

Prime Truck

Str. Devei, Nr. 14, Jud. Alba

Vintu de Jos

Service ATT Motors

str. Depozitelor nr. 20 , Zalau, jud Salaj

Zalau

 

Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

In cazul in care castigatorii nu au fost validati conform prezentului regulament, sau premiile sunt refuzate de catre castigatori, sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile vor fi acordate rezervelor extrase in tragerea la sorti, in ordinea extragerii. In cazul in care rezervele nu au fost validate conform prezentului regulament, sau refuza sau nu sunt gasite la adresa in vederea livrarii, premiile ramase intra intr-o noua extragere la sorti pana cand sunt atribuite.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Agentia se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie, contravaloarea produselor achizitionate etc).

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul si Beneficiarul  sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonului fiscal;
 • Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile operatorilor telefonici;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale, prin email la adresa castrolclub@ideologiq.com, pana la data de 02.06.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 de zile de la data primirii acestora de catre reprezentantii Organizatorului si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

Eventualele conflicte aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Alege CASTROL Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile.

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITII

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Advanced Ideas Studio S.R.L., (denumita in continuare Agentia”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr. 227, Bl. A6, Ap. 3, Sector 3, avand punct de lucru in Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14486/2008, Cod Unic de Inregistrare 24386686, in calitate de Operator

SC FAN Courier Express SRL (denumita in continuare “Curier”), cu sediul social în str. Fabrica de Glucoză, nr. 11 C, București, sector 2

Castrol Lubricants RO, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, Bucuresti

Datele de contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Castrol Lubricants RO, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, Bucuresti

Advanced Ideas Studio S.R.L., Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1,

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

Nume;

Prenume;

Adresa email;

Numar de telefon;

 

Pentru castigatori:

Nume;

Prenume;

Adresa email;

Numar de telefon;

Data nasterii;

Adresa de livrare;

Copie CI;

CNP;

 

SCOPURILE PRELUCRARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 

i) Organizarea si desfasurarea campaniei

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie pot fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

 

TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRARII

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Castrol Magantec te premiaza” si a obligatiilor legale ale organizatorului. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale.

 

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – Advanced Ideas Studio, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 90 zile de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv – 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, conditionat de obligatiile legale ale Organizatorului
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, conditionat de obligatiile legale ale Organizatorului
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1,.

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

MODIFICAREA INFORMARII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

ALTE PREVEDERI

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


Reguamentul autentificat poate fi gasit aici.